Stadgar

1. Namn och verksamhet

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden.

Klubben är ideologiskt och politiskt obunden.

Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

Verksamheten skall utveckla IT-kunskapen hos seniorer, så att de kan använda sig av IT och utnyttja tjänster och andra aktiviteter, som är baserade på IT.

Klubben skall tillhandahålla en webbsida för att lämna information om klubbens verksamhet.

 2. Medlemskap

Klubben vänder sig primärt till alla personer som är 55 år eller äldre i Tyresö kommun.

Medlem i klubben blir den som anmält sig som medlem i SeniorNet Sweden, angett SeniorNet Tyresö som sin klubb och vid inträdet betalt gällande årsavgift.

Medlem, som trots påminnelse inte betalar medlemsavgift årligen inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur klubben.

Juridisk person – privat eller offentlig organisation eller institution kan antas som stödjande medlem. Vederbörandes årsavgift beslutas från fall till fall.

 3. Klubbstämma

Klubbens högsta beslutande organ är klubbstämman.

Sådant möte sammankallas som årsstämma eller extra klubbstämma utöver årsstämman.

Alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter äger rätt att närvara vid klubbstämmor och har yttrande- och rösträtt.

Medlem har rätt att skriva motion till såväl klubbens som SeniorNet Swedens årsstämma.

Motioner skall behandlas av styrelsen och vidarebefordras därefter till klubbens årsstämma.

Motion till SeniorNet Sweden vidarebefordras efter behandling i SeniorNet Tyresös styrelse till SeniorNet Sweden före februari månads utgång.

Motioner till SeniorNet Tyresö skall skriftligen (via mejl eller fysiskt brev) och senast den 1 februari efter det avslutade verksamhetsåret vara ingivna till SeniorNet Tyresös styrelse.

Stödjande medlem har ej rösträtt. Alla röstningar avgörs med enkel majoritet, utom vid personval då den väljs, som erhållit flest röster.

Vid lika röstetal avgör lotten.

4. Årsstämma

Ordinarie årsstämma skall hållas senast under mars månad. Tidpunkt bestäms av styrelsen.

Kallelse till årsstämma skall ske senast fjorton dagar före mötet.

Medlemmar som anmält e-postadress erhåller kallelse denna väg och medlemmar som saknar sådan erhåller kallelse via klubbens webbsida.

Vid ordinarie årsstämma skall följande punkter behandlas:

 • Årsstämmans öppnande
 • Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 • Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsstämmans ordförande justera årsstämmoprotokollet
 • Fastställande av dagordning
 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret.
 • Beslut om antal styrelseledamöter och antal ersättare för det kommande året.
 • Val av ordförande
 • Val av övriga ordinarie styrelseledamöter samt eventuella ersättare
 • Val av två revisorer och en ersättare
 • Val av valberedning om tre medlemmar, varav en sammankallande
 • Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman
 • Ärenden som väcks genom motion
 • Föredragning av till SeniorNet Sweden inkomna motioner
 • Övriga ärenden som anmälts av medlem till stämman senast två veckor före årsmötet
 • Årsstämmans avslutning

Föredragningslistan utnyttjas i tillämpliga delar vid extra klubbstämma.

5. Styrelse

Styrelsen är klubbens beslutande organ då klubbstämma inte är samlad.

SeniorNet Tyresös styrelse består av ordförande (vald av årsstämman) samt minst fyra och högst sex av årsstämman valda övriga ordinarie ledamöter. Dessutom kan årsmötet utse 1-2 ersättare. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga funktionärer.

Styrelsen utser av SeniorNet Sweden beslutat antal representanter med rösträtt för klubbens medlemmar vid SeniorNet Swedens årsstämma. Dessutom utses en ersättare.

Ordförande väljs för ett år. Styrelsens ledamöter väljs förskjutet för två år.

6.  Styrelsens behörighet att fatta bindande beslut

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordförande, vid förfall för denne av vice ordförande.

Styrelsen är behörig att fatta bindande beslut när minst hälften av ledamöterna deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Ersättare har rösträtt när ordinarie ledamot är frånvarande. Ersättare har därutöver närvarorätt vid styrelsens sammanträden.

Vid sammanträdet skall föras protokoll. Protokollen skall justeras av ordföranden och en ledamot.

7.  Firmateckning

Klubbens firma tecknas var för sig av ordförande, kassör eller annan medlem som styrelsen bemyndigar.

8. Verksamhetsår och räkenskaper

Klubbens verksamhetsår är kalenderår.

Styrelsen skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade per kalenderår, tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari för granskning.

Revisionsberättelsen skall vara klubbens styrelse tillhanda senast fjorton dagar före årsstämman.

Räkenskaperna skall vara förda i enlighet med god revisionssed.

Verksamhets- och revisionsberättelser samt protokoll från årsstämman skall före maj månads utgång vara insända till SeniorNet Swedens kansli.

9. Valberedning

Valberedning väljs vid årsstämman. I valberedningen skall ingå tre medlemmar, varav en sammankallande.

Valberedningen föreslår ordförande och det antal ledamöter som årsstämman beslutar att styrelsen skall innehålla enligt paragraf 5.

10. Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande klubbstämmor med minst tre månaders uppehåll mellan dessa, varav det ena skall vara ordinarie årsstämma.

Sådan ändring av klubbens stadgar skall insändas till SeniorNet Sweden vilket innebär att SeniorNet Swedens kansli alltid har för klubben gällande stadgar arkiverade.

11. Upplösning av klubben

Klubben kan upplösas genom beslut av två på varandra följande klubbstämmor, varav det ena skall vara ordinarieårsstämma.

Beslut om upplösning skall fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena för att äga giltighet

Vid klubbens upplösning skall beslutas om fördelning av eventuella tillgångar. Om inget särskilt beslutas tillfaller tillgångarna SeniorNet Sweden.

 

Stadgarna antagna vid årsmötet 2017