Stadgar

Stadgar för SeniorNet Tyresö

§ 1 Namn
Föreningens namn är SeniorNet Tyresö och är en lokalavdelning under moderorganisationen SeniorNet Sweden.
Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Tyresö.

§ 2 Ändamål
Föreningens ändamål är att som ideell allmännyttig förening främja äldre personers användning av informationsteknikens möjligheter till kommunikation och informationstjänster. Föreningen skall verka för att möjligheter att använda denna teknik skall anpassas till äldre personers behov.
Föreningen är ideologiskt och partipolitiskt obunden.

§ 3 Verksamhet
Föreningens geografiska verksamhetsområde ska i huvudsak vara inom Tyresö kommun, men med möjlighet till samarbete med olika partners utanför kommungränsen.

SeniorNet Tyresö ska verka inom IT-området för äldre personers behov genom att bland annat medverka till och arbeta för

Att skapa fysiska och elektroniska mötesplatser
Att anordna utbildning för seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på Internet
Att kommunens information och service utvecklas och anpassas till att bli tillgängliga via IT
Att uppmuntra till ett brett deltagande i SeniorNet Tyresö för att förebygga social isolering och knyta nya kontakter mellan äldre och yngre generationer
Att stimulera till samverkan mellan liknande organisationer i Sverige och andra länder.
§ 4 Medlemskap
Föreningen vänder sig i första hand till fysiska personer över 55 år, som genom att bli medlemmar vill främja föreningens ändamål och som åtar sig att följa dess stadgar. Även yngre personer kan bli medlemmar.
Varje medlem har en röst på årsmötet. Röstning per post eller genom fullmakt är ej tillåtet.

Medlemskap i lokalföreningen erhålls genom att föreskriven årsavgift betalas till moderorganisationen samt att anmälan gjorts till lokalföreningens styrelse.

Förnyelse av medlemskapet sker automatiskt när förnyad årsavgift betalts till moderorganisationen.

Medlem som inte har betalt föreskriven årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem som utträder eller utesluts äger inte rätt till tillgångar i lokalföreningen.

§ 5 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte hålles före utgången av mars månad.
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen minst fyra veckor före mötet. Kallelse sker med hjälp av elektronisk post och anslag på föreningens webbsida.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet
Val av två justerare att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet
Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslut om årsmötet blivit behörigen sammankallat.
Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning samt revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om antal styrelseledamöter
Val av styrelseledamöter
Val av ordförande
Val av övriga ledamöter
Val av revisor och revisorsuppleant
Val av valberedning bestående av två personer av vilka en är sammankallande
Ärenden som hänskjutits till årsmötet
Övriga ärenden som anmälts av medlem senast två veckor före årsmötet.
Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet (vad gäller upplösning av föreningen se §13). Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden företräder.
Vid årsmötet skall föras protokoll som justeras av mötesordföranden och två justerare.

§ 6 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner det lämpligt eller då revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det. I en begäran om extra årsmöte skall anges de ärenden som det extra årsmötet föreslås behandla.

Kallelse till föreningsmöte utöver årsmöte skall innehålla ärendelista och kommentarer till ärendena. För mötet gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som sägs om årsmöte.

§ 7 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 5 och högst sju ledamöter som utses av årsmötet.

Ordförande och övriga styrelseledamöter utses av årsmötet.

Styrelsen utser inom sig v.ordförande , sekreterare och kassör.

Styrelsen skall upprätta budget, till årsmötet framlägga årsberättelse och årsredovisning, bistå och övervaka de projekt som startas av föreningen och handlägga medlemsfrågor.

Till styrelsen kan knytas olika arbetsgrupper. Sådan grupp har att ansvara för ett specifikt avsnitt inom föreningens verksamhetwsområde och har rapporteringsskyldighet till styrelsen.

§ 8 Mandattid
Föreningens ordförande utses för en tid av 1 år.
Övriga ledamöter i styrelsen utses för en tid av 2 år. Vid första årsmötet utses dock 2 st för en tid av 1 år.

§ 9 Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller när minst hälften av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsemöten skall hållas minst en gång per kvartal.

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföanden utslagsröst. Vid sammanträde med styrelsen skall föas protokoll och justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 10 Räkenskaper, revision
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper utser årsmötet en revisor och en suppleant för ett kalenderår i taget.

§ 11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsens ordförande, av den person som styrelsen bemyndigar, var för sig.

§ 12 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas i samma ordning som beslut om upplösning av föreningen enligt § 13.

§ 19 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande föreningsmöten med minst sex månaders mellanrum. Beslut om upplösning måste fattas med minst ¾ majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena.
Vid föreningens upplösning skall beslutas om fördelning av föreningens tillgångar.
Tyresö den 21 mars 2007